Naar België komen

Alle informatie voor wie naar België wilt komen.

Visum voor België

Hoe vraagt u een visum voor België aan?
 1. Laatst bijgewerkt op

Vraag een visum aan en maak een afspraak via visa on web.

OPGELET: 1 persoon = 1 afspraak. Bijvoorbeeld: Een groep van 5 personen = 5 afspraken.

Waar, wanneer en hoe kan u uw visumaanvraag indienen?

Voor algemene inlichtingen over de voorwaarden voor het bekomen van een Schengen visum met hoofdbestemming België, kan u de website van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Directoraat general Dienst Vreemdelingenzaken consulteren.


Visum van korte duur (visa C max. 90 dagen)

Cuba

Cubaanse staatsburgers en buitenlanders die legaal in Cuba verblijven, moeten hun visumaanvraag persoonlijk indienen bij de Belgische ambassade in Havana indien hun hoofdbestemming België of Luxemburg is.

Nadat u uw visumaanvraagformulier online correct heeft ingevuld, volgt u de instructies om een ​​afspraak aan te vragen.

OPGELET: 1 persoon = 1 afspraak. Bijvoorbeeld: Een groep van 5 personen = 5 afspraken.

Haïti en Dominicaanse Republiek

In Haïti en de Dominicaanse Republiek, wordt België door een ander Schengenland vertegenwoordigd. De visumaanvragen van korte duur om naar België te gaan, kunnen bij deze ambassades worden ingediend.

Haïti

Belangrijke informatie over luchthaventransitvisumplicht: voor Haïtiaanse burgers is het vanaf 15 oktober 2022 noodzakelijk om een ​​luchthaventransitvisum (VTA) aan te vragen.

In Port-au-Prince wordt België vertegenwoordigd door Frankrijk voor de behandeling van visumaanvragen van korte duur (visum C max. 90 dagen).

Ambassade de France
51 rue Capois 
Port au Prince 
Tel: + 1 509 29 99 90 00
Mail: visas.port-au-prince-amba@diplomatie.gouv.fr
Website

Dominicaanse Republiek

In Santo Domingo wordt België vertegenwoordigd door Nederland, via VFS Global, voor de behandeling van kortlopende visumaanvragen (C-visum max. 90 dagen).

Ave. John F Kennedy Corner Ortega y Gasset,
Plaza Metropolitana - Local 116 A, Ensanche La Fe,
Santo Domingo, Dominicaanse Republiek
www.vfsglobal.com

De ambassade die een andere Schengenpartner vertegenwoordigt past zijn eigen regels toe betreffende de aflevering van visa van korte duur.

Niet alle visumaanvragen kort verblijf kunnen in de vertegenwoordiging behandeld worden. Dit is afhankelijk van het vertegenwoordigingsakkoord dat afgesloten werd tussen België en de andere Schengenlidstaat in kwestie. Voor meer informatie hierover kan u zich wenden tot onze vertegenwoordigingspartner of de Belgische ambassade.

Documenten nodig voor de afhandeling van visa van korte duur

Er bestaan verschillende visa van korte duur:

 • Visum op uitnodiging van vrienden of familieleden of voor toerisme
 • Professioneel visum 
 • Cultureel visum
 • Visum om medische redenen
 • Andere (informatie per e-mail aan de Ambassade vragen)

In alle gevallen moet de aanvrager zich aan dienen met :

 • Het visumformulier (klik hier om het formulier in te vullen online) en uit te printen en ondertekenen.
 • Uw paspoort dat nog minstens drie maanden geldig is op de voorziene datum van vertrek uit de Schengenzone. In geval van meerdere reizen, op de voorziene datum van het laatste vertrek. Dit document dient te beschikken over minstens twee blanco pagina’s en moet afgeleverd zijn binnen de laatste 10 jaar. Indien het paspoort werd afgegeven in het laatste jaar en / of er bevinden zich nog geldige visa en Schengenvisa in het vorige paspoort dan dient ook dit vorige paspoort worden voorgelegd..
 • 2 pasfoto’s
 • Betalingsbewijs.
 • Een medische reisverzekering (Belgisch of Cubaans) die geldig is voor de hele Schengenzone en gedurende de hele periode van verblijf (minstens dezelfde dagen als het vliegtuigticket met en dekking van minstens 30.000 EUR voor medische kosten, hospitalisatie of repatriëring). Het bewijs van verzekering dient te worden voorgelegd aan de hand van een document van 1 pagina dat duidelijk de naam van de verzekerde en de geldigheidsperiode vermeldt, en dat bevestigt dat de verzekering beantwoordt aan verordening (EC) n° 810/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13.07.2009. Houders van een diplomatiek paspoort worden vrijgesteld van deze verplichting. Houders van een diplomatiek paspoort worden vrijgesteld van deze verplichting. De contracten van de internationale bekende verzekeringsmaatschappijen of van Cubaanse bedrijven zoals ESEN en ASISTUR worden aanvaard.
 • Terugkeergaranties (bewijs van het inkomen van de aanvrager, eventuele eigendomsbewijzen, familiebanden, enz.)
 • Indien de reiziger minderjarig is: vertaalde en gelegaliseerde geboorteakte + machtiging van de vader en/of moeder (de reistoestemming kan getekend worden op de ambassade of voor een notaris)

De bijkomende gevraagde documentatie bestaat uit:

Visum op uitnodiging van vrienden of familieleden of voor toerisme

Uitnodiging

 • Verbintenis tot overname formulier - bijlage 3bis, verkrijgbaar bij de Belgische gemeente van de borg
 • Verklaring van de samenstelling van het huishouden, verkrijgbaar bij de Belgische gemeente van de garant
 • Kopie van de identiteitskaart van de Belgische of buitenlandse borgsteller (onbeperkt geldig).
 • Kopie van de laatste 3 salarisstroken van de borgsteller of brief van de werkgever met vermelding van het netto maandinkomen. Het minimuminkomen bedraagt 1000 EUR + 200 EUR per gast + 150 EUR per persoon ten laste van het huishouden.
 • Indien de borgsteller een zelfstandige is, een kopie van het laatste uittreksel uit de belastingaangifte.
 • Bezoek aan een familielid: bewijs van verwantschap tot in de derde graad (geboorteakte of verklaring op erewoord)
 • Bezoek aan vriend/verloofde : bewijs van de vriendschaprelatie of relatie
 • Door de garant ondertekende uitnodigingsbrief waarin het doel van het bezoek duidelijk is vermeld. 
 • Indien de aanvrager nog studeert, een brief van de school waarin de student toestemming geeft om op vakantie te gaan.
 • Indien de aanvrager een beroepsbezigheid uitoefent, een brief van de werkgever waarbij toestemming wordt verleend voor het opnemen van vakantiedagen die overeenkomen met de data van het aangevraagde visum..

Toerisme

 • Bewijs van logement (hotelreservatie, brief van een particulier die de plaats van verblijf vermeldt + kopie van zijn identiteitskaart,..)
 • Bewijs van financiële middelen (kredietkaart + bankuittreksel, traveler checks, …). U moet 45 euro per dag hebben als u bij een particuliere persoon verblijft en 95 euro per dag als u in een hotel verblijft.
 • Brief van de reiziger met duidelijke vermelding van het programma van het verblijf.
 • Indien de aanvrager nog studeert, een brief van de school waarin de student toestemming geeft om op vakantie te gaan.
 • Indien de aanvrager een beroepsbezigheid uitoefent, een brief van de werkgever waarbij toestemming wordt verleend voor het opnemen van vakantiedagen die overeenkomen met de data van het aangevraagde visum..
Professioneel visum 
 • Kopie van de uitnodigingsbrief van het bedrijf in België die het doel van de reis aangeeft. De brief moet duidelijk vermelden wie wordt uitgenodigd, de duur van het verblijf, waar de genodigde zal verblijven en wie verantwoordelijk is voor de reiskosten en de verblijfskosten in België.
 • Een verbale nota van de lokale instelling waartoe de aanvrager behoort (dienstorder).
 • Reservatie van hotel of bewijs van logies.
Cultureel visum
 • Kopie van de uitnodigingsbrief van de instelling die het doel van de reis aangeeft. De brief moet duidelijk vermelden wie wordt uitgenodigd, de duur van het verblijf, het programa van de toernee, waar de genodigde zal verblijven en wie verantwoordelijk is voor de reiskosten en de verblijfskosten in België.
 • Een verbale nota van de lokale instelling waartoe de aanvrager behoort (dienstorder).
 • Reservatie van hotel of bewijs van logies.
Visum om medische redenen
 • Brief van het Belgische ziekenhuis voor de opname van de patiënt en details van de interventies
 • Cubaans medisch attest met vermelding van de pathologieën van de patiënt
 • bewijs dat medische zorg niet kan worden verleend in Cuba
 • Bewijs van betaling van ziekenhuiskosten
 • Bewijs van accommodatie buiten hospitalisatie ,
 • Bewijs van voldoende bestaansmiddelen voor de duur van het verblijf, (verbintenis tot tenlasteneming + salarisstroken en samenstelling van het huishouden van de garant)
Visum van lange duur (visa D, meer dan 90 dagen)

Aanvragen voor een visum voor verblijf van langere duur (D-visum) moeten worden ingediend bij de Belgische ambassade in Havana.

 • Cubaanse onderdanen of buitenlanders die in Cuba wonen, moeten een afspraak maken om hun visumaanvraag persoonlijk in te dienen 
 • Haïtiaanse onderdanen moeten hun aanvraag sturen naar het Consulaat-Generaal in Havana. De portokosten zijn voor rekening van de aanvrager.
 • Dominicaanse onderdanen dienen hun aanvraag naar het Consulaat-Generaal in Havana te sturen. De verzendkosten zijn voor rekening van de aanvrager.

Het bestand moet bevatten:

 • visumaanvraagformulier hier online in te vullen
 • 2 kleurenfoto's op een witte achtergrond, formaat 3,5 cm x 4,5 cm
 • bewijs van betaling (voor de visum aan het consulaat indien nodig en voor administratieve bijdrage)
 • documenten op deze website
 • origineel + kopie van het ingevulde dossier

Gezinshereniging

 • Art 40: U bent belg.
 • Directive 2004/38/CE: U bent een onderdaan van een staat van de Europese Unie of een geassocieerde staat van de Europese Unie (Ijsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland).
 • Art 10: U bent een onderdaan van een derde land die legaal in België verblijf (kaart A, B, C/K, D/L, F, F+ of H).
 • Visum met het oog op huwelijk of samenwoning in België. U bent belg of een onderdaan van een derde land die legaal in België verblijft (kaart A, B,C/K, D/L, F, F+ of H).

 

Vanaf 1 januari 2020

Elke aanvrager van een langtermijnvisum moet niet meer persoonlijk naar de  Ambassade van België in Havana komen voor het afnemen van de biometrische gegevens op het moment van het indienen van zijn/haar dossier.

De betalingen en legalisaties dienen gedaan te worden op de bankrekening van het consulaat bij onze bank in Havana.

Kijk uit! Authentieke Haïtiaanse en Cubaanse documenten moeten vooraf worden gelegaliseerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken van het land van herkomst. De Dominicaanse documenten moeten door de bevoegde Dominicaanse overheid geapostilleerd worden.

Hoeveel bedraagt de handling fee?

De handling fee voor een visum korte duur (visum C) bedraagt €80 voor volwassenen en €40 voor kinderen tussen 6 en 12 jaren. De aanvraag voor kinderen onder 6 jaren is gratis.

De handling fee voor een visum lange duur (visum D) bedraagt €180 (Zie instructies voor betalingen naar Cuba).

Een bijkomende bijdrage moet betaald worden voor bepaalde aanvragen van visum D, die legalisaties vereisen, enz. In dat geval zal u gevraagd worden bewijs van betaling van deze bijkomende bijdrage voor te leggen samen met de andere stukken voor uw visumaanvraag. Indien u geen bewijs voorlegt van de betaling van deze bijdrage zal uw aanvraag als onontvankelijk worden beschouwd.

Hou er rekening met dat de dat de handling fee dient te worden betaald op het ogenblik van de visumaanvraag, of het betalingsbewijs te sturen samen met de ingezonden stukken per post.

Als de aanvragen vrijgesteld is van het betalen van de handling fee, houdt dit niet in dat hij of zij automatisch vrijgesteld is van het betalen van de supplementaire bijdrage. Voor meer informatie hierover, verwijzen wij u door naar de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.
 

Biometrie - Visa Informatie Systeem (VIS)

Alle aanvragers van een Schengenvisum van korte duur*, behalve kinderen jonger dan 12 jaar, zullen zich persoonlijk moeten aanbieden en de respectievelijke ambassade om hun vingerafdrukken en foto te laten nemen. Deze gegevens worden 5 jaar bijgehouden in het VIS. De procedure van het afnemen van de vingerafdrukken duurt slechts enkele minuten en identificeert u met zekerheid als houder van het visum. Ze beschermt u tegen vervalsing of misbruik van uw identiteit (bijvoorbeeld als uw paspoort wordt gestolen) en stelt u in staat sneller de grenzen te overschrijden Voor meer uitgebreide informatie verwijzen wij u graag door naar de website van de Europese Unie

Voor visa lange duur (D visa) moeten de biometrische gegevens af genomen worden in deze ambassade voor alle personen vanaf de leeftijd van 6 jaar.
 

Hoe uw dossier opvolgen?

De Belgische ambassades en Consulaten-generaal moeten in bepaalde gevallen de visumaanvragen voor beslissing voorleggen aan de Dienst Vreemdelingenzaken van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Zij is de enige bevoegde instantie voor wat betreft de binnenkomst, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen van het Belgisch grondgebied.

Wanneer het dossier voorgelegd wordt aan de Dienst Vreemdelingenzaken, deelt de Ambassade of het Consulaat-Generaal u het referentienummer van uw dossier mee. Dit nummer laat u toe contact op te nemen met de Dienst Vreemdelingenzaken om de stand van zaken van uw dossier na te gaan op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.  

De Belgische Ambassade of Consulaat-generaal zal u in elk geval persoonlijk informeren over de beslissing die genomen werd over uw visumaanvraag.
 

Medische attest

Voor visumaanvragen met als doel het HUWELIJK, SAMENWOONST of GEZINSHERENIGING ART.10 – 10BIS, moet een attest worden voorgelegd* getekend door een arts die vaststelt dat de aanvrager (met vermelding van zijn voorna(a)men, achternaam, nationaliteit, datum en plaats van geboorte en adres) niet lijdt aan een van de hieronder vermelde ziekten die de volksgezondheid kunnen bedreigen:

Tot quarantaine aanleiding gevende ziekten vermeld in het internationaal gezondheidsreglement van de Wereldgezondheidsorganisatie, ondertekend in Genève op 23 mei 2005;

 • Tuberculose van de luchtwegen, in een actief stadium of met ontwikkelingstendensen;
 • Andere besmettelijke door infectie of parasieten veroorzaakte ziekten, mits voor deze ziekten in België beschermde bepalingen ten aanzien van de inwoners gelden.

* Toepassing van de Belgische wet van 25/04/2007 ter wijziging van de Belgische wet van 15/12/1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

In Cuba

Er zijn geen aangewezen artsen. Het medisch attest kan worden ingevuld door de arts van uw keuze. Vervolgens moet het worden gelegaliseerd door het Ministerie van Volksgezondheid (MINSAP), door het Ministerie van Buitenlandse Zaken (MINREX) en door de Belgische ambassade in Havana. Als de vertaling in Cuba wordt gemaakt, moet deze ook door MINREX en de ambassade worden gelegaliseerd.

In Haïti

Wij nodigen u uit contact op te nemen met een van de door de ambassade erkende artsen:

Dr Henry MORISSET
Polyclinique de la ruelle Berne, 13, rue Berne
Tél : + (505) 3443-3515
E-mail : phenmorisset@yahoo.fr

Dr Eddy JEAN-BAPTISTE
Centre de Prévention Médicale
31, Ave Charles Sumner (avant OAVCT), Port-au-Prince, Haïti
Tél : + (509) 2948-0099
Mobil : + (509) 4486-3787 / 3389-9545

Clinique des Cèdres
9, Angle rues Faubert et Lambert, Pétion-Ville, Haïti
Sur rendez-vous.
Tél : + (509) 2913-3621
E-mail : eddyjeanba@yahoo.com

Dr Max-Harry KERNISANT
39, rue Grégoire, Pétion-Ville, Haïti
Tél : + (509) 3723-3801 / 3557-7820
E-mail : drmhkernisant@hotmail.com

Dr Marco PERQUE
Rue Lambert, 75, Unité Chirurgicale, Pétion-Ville, Haïti
Tél : + (509) 3257-4711 / 2257-3646
Rés : + (509) 2255-9607

Dr Fresnel LAROSILIERE
Polyclinique Chante-Brise
460, Autoroute de Delmas, en face Eagle Supermarket
Heures de visite : 8h à 2h
Tél : + (509) 2249-8308 / 3406-1803 / 2257-1370

In de Dominicaanse Republiek

Het medisch attest kan worden ingevuld door de arts van uw keuze. Vervolgens moet het worden gelegaliseerd door het Ministerie van Volksgezondheid  en door het ministerie van Buitenlandse Zaken (MIREX). Als de vertaling in DR is gemaakt, moet zij ook worden geapostilleerd.
 

Contact

Als u nog vragen zou hebben, kan u ons contacteren via havana.visa@diplobel.fed.be.