Ambassade van België in Cuba
Home Naar België komen Visum voor België

Visum voor België

 

Verplicht formulier voor reizen naar België 

Vanaf 1 augustus moeten alle personen die vanuit het buitenland naar België terugkeren of naar België reizen en hier langer dan 48 uur verblijven een identificatieformulier (Passenger Locator Form) invullen. U kan dit formulier hier invullen.

 

 

Informatie over Visa C

De aanvrager van een Schengenvisum van korte duur (Visa C) dient het aanvraagformulier ingevuld mee te brengen op de dag van de visumaanvraag. 

 
VISA C (korte duur, minder dan 90 dagen)

VISA D (lange duur, meer dan 90 dagen)

Hoeveel bedraagt de handling fee?

Biometrie

Hoe uw dossier opvolgen?

Medische attest

Contact

 

1. Waar, wanneer en hoe kan u uw visumaanvraag indienen?

Voor algemene inlichtingen over de voorwaarden voor het bekomen van een Schengen visum met hoofdbestemming België, kan u de website van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Directoraat general Dienst Vreemdelingenzaken consulteren (https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/index.html).

1.1 Visum van korte duur (visa C max. 90 dagen)

Cuba

Cubanen en buitenlanders die legaal in Cuba verblijven, kunnen hun aanvaag voor een visum van korte duur (visa C max. 90 dagen) persoonlijk indienen bij de Ambassade van België in Havana indien u hoofdbestemming België of Luxemburg is.

Openingstijden van de visumafdeling

Visumaanvragen: maandag tot donderdag van 8u30 tot 12u30. 

Alleen voor het ophalen van visa: vrijdag van 8u30 tot 12u30.

Haïti en Dominicaanse Republiek

In Haïti en de Dominicaanse Republiek, wordt België door een ander Schengenland vertegenwoordigd. De visumaanvragen van korte om naar België te gaan, kunnen bij deze ambassades worden ingediend.

In Port - au - Prince (Haïti), wordt België vertegenwoordigd door Frankrijk voor de behandeling van visumaanvragen van korte duur (visum C max. 90 dagen).

Ambassade de France
51 rue Capois 
Port au Prince 
Tel: + 1 509 29 99 90 00
Mail: visas.port-au-prince-amba@diplomatie.gouv.fr

In Santo Domingo (Dominicaanse Republiek), wordt België vertegenwoordigd door Nederland voor de behandeling van visumaanvragen van korte duur (visum C Max. 90 dagen).

Embajada de Los Países Bajos
Max H Ureña 50
Ensanche Piantini
Santo Domingo
Tel: + 1 809 262 0320
Mail: std-ca@minbuza.nl

De ambassade die een andere Schengenpartner vertegenwoordigt past zijn eigen regels toe betreffende de aflevering van visa van korte duur.

Niet alle visumaanvragen kort verblijf kunnen in vertegenwoordiging behandeld worden. Dit is afhankelijk van het vertegenwoordigingsakkoord dat afgesloten werd tussen België en de andere Schengenlidstaat in kwestie. Voor meer informatie hierover kan u zich wenden tot onze vertegenwoordigingspartner of de Belgische ambassade.

 
Documenten nodig voor de afhandeling van visa van korte duur

Er bestaan verschillende visa van korte duur:

I. Visum op uitnodiging van vrienden of familieleden of voor toerisme
II. Professioneel visum 
III. Cultureel visum
IV. Andere (informatie per e-mail aan de Ambassade vragen)

In alle gevallen dient de aanvragen zich aan te dienen met :

 • Het visumformulier, volledig ingevuld en ondertekend. Wat Cuba betreft wordt u dit formulier overhandigd in de Ambassade van België in Havana op het ogenblik van de aanvraag.
 • Uw paspoort dat nog minstens drie maanden geldig is op de voorziene datum van vertrek uit de Schengenzone. In geval van meerdere reizen, op de voorziene datum van het laatste vertrek. Dit document dient te beschikken over minstens twee blanco pagina’s en moet afgeleverd zijn binnen de laatste 10 jaar. Indien het paspoort werd afgegeven in het laatste jaar en / of er bevinden zich nog geldige visa en Schengenvisa in het vorige paspoort dan dient ook dit vorige paspoort worden voorgelegd..
 • 2 pasfoto’s
 • Betalingsbewijs.
 • Een medische reisverzekering (Belgisch of Cubaans) die geldig is voor de hele Schengenzone en gedurende de hele periode van verblijf (minstens dezelfde dagen als het vliegtuigticket met en dekking van minstens 30.000 EUR voor medische kosten, hospitalisatie of repatriëring). Het bewijs van verzekering dient te worden voorgelegd aan de hand van een document van 1 pagina dat duidelijk de naam van de verzekerde en de geldigheidsperiode vermeldt, en dat bevestigt dat de verzekering beantwoordt aan verordening (EC) n° 810/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13.07.2009. Houders van een diplomatiek paspoort worden vrijgesteld van deze verplichting. Houders van een diplomatiek paspoort worden vrijgesteld van deze verplichting. De contracten van de internationale bekende verzekeringsmaatschappijen of van Cubaanse bedrijven zoals ESEN en ASISTUR worden aanvaard.

De bijkomende gevraagde documentatie bestaat uit:

I.             Visum op uitnodiging van vrienden of familieleden of voor toerisme

 • Een kopie van de uitnodigingsbrief die het doel van de reis aangeeft. De brief moet duidelijk vermelden wie wordt uitgenodigd, de duur van het verblijf, waar de genodigde zal verblijven en wie verantwoordelijk is voor de reiskosten en de verblijfskosten in België. Een uitnodigingsbrief van een privépersoon dient vergezeld te zijn van een recto – verso kopie van de identiteitskaart van de uitnodiger.
 • In het geval van een student, brief van de school of universiteit die toestemming geeft voor de student om vakantie te nemen.
 • In het geval de aanvrager werkt, een toelating voor een vakantieperiode

Uitnodiging

 • Bezoek van een familielid: bewijs van bloedverwantschap tot de derde graad tussen de aanvrager en zijn familie in België (een geboortebewijs of een beëdigde verklaring voor een notaris)
 • Formulier van tenlasteneming genaamd Engagement de prise en charge - Annexe 3bis o Verbintenis tot tenlasteneming - Bijlage 3bis, beschikbaar in uw gemeente in België.
 • Verklaring van gezinssamenstelling genaamd Composition de ménage o Samenstelling van het gezin, beschikbaar in uw gemeente in België.
 • Een kopie van uw Belgische identiteitskaart of kaart voor vreemdelingen (onbeperkte geldigheid).
 • Kopie van uw laatste belastingsuitreksel genaamd  Extrait de rôle o Aanslagbiljet, met een netto maandelijks minimum bedrag van 1.000 €, met bijkomend 150 € per persoon ten laste en 200 € voor iedere uitgenodigde persoon.
 • Een kopie van de 3 laatste loonfiches of een brief van uw werkgever die bevestigt dat u werkt en die het salaris aangeeft.

Toerisme

 • Bewijs van logement (hotelreservatie, brief van een particulier die de plaats van verblijf vermeldt + kopie van zijn identiteitskaart,..)
 • Bewijs van financiële middelen (kredietkaart + bankuittreksel, traveler checks, …) U moet 45 Euro per dag hebben als u bij een particuliere persoon verblijft en 95 Euro per dag als u in een hotel verblijft.

II.            Professioneel visum 

 • Kopie van de uitnodigingsbrief van het bedrijf in België die het doel van de reis aangeeft. De brief moet duidelijk vermelden wie wordt uitgenodigd, de duur van het verblijf, waar de genodigde zal verblijven en wie verantwoordelijk is voor de reiskosten en de verblijfskosten in België.
 • Een verbale nota van de lokale instelling waartoe de aanvrager behoort (dienstorder).
 • Reservatie van hotel of bewijs van logies.

III.           Cultureel visum

 • Kopie van de uitnodigingsbrief van de instelling die het doel van de reis aangeeft. De brief moet duidelijk vermelden wie wordt uitgenodigd, de duur van het verblijf, het programa van de toernee, waar de genodigde zal verblijven en wie verantwoordelijk is voor de reiskosten en de verblijfskosten in België.
 • Een verbale nota van de lokale instelling waartoe de aanvrager behoort (dienstorder).
 • Reservatie van hotel of bewijs van logies.

De aanvragen kunnen voortaan 6 maanden voor de voorzien datum van vertrek ingediend worden.

 
1.2 Visum van lange duur (visa D, meer dan 90 dagen)

Vanaf 1 januari 2020:

 • Elke aanvrager van een langtermijnvisum moet niet meer persoonlijk naar de  Ambassade van België in Havana komen voor het afnemen van de biometrische gegevens op het moment van het indienen van zijn/haar dossier.
 • De betalingen en legalisaties dienen gedaan te worden op de bankrekening van het consulaat bij onze bank in Havana.
 • Kijk uit! Authentieke Haïtiaanse en Cubaanse documenten moeten vooraf worden gelegaliseerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken van het land van herkomst. De Dominicaanse documenten moeten door de bevoegde Dominicaanse overheid geapostilleerd worden.

 
2. Hoeveel bedraagt de handling fee (de kost voor de behandeling van uw visumaanvraag)?

De handling fee voor een visum korte duur (visum C) bedraagt 80 € voor volwassenen en 40€ voor kinderen tussen 6 en 12 jaren. De aanvraag voor kinderen onder 6 jaren is gratis.

De handling fee voor een visum lange duur (visum D) bedraagt 180 € (Zie instructies voor betalingen  naar Cuba).

Een bijkomende bijdrage moet betaald worden voor bepaalde aanvragen van visum D, die legalisaties vereisen, enz. In dat geval zal u gevraagd worden bewijs van betaling van deze bijkomende bijdrage voor te leggen samen met de andere stukken voor uw visumaanvraag. Indien u geen bewijs voorlegt van de betaling van deze bijdrage zal uw aanvraag als onontvankelijk worden beschouwd.

Hou er rekening met dat de dat de handling fee dient te worden betaald op het ogenblik van de visumaanvraag, of het betalingsbewijs te sturen samen met de ingezonden stukken per post.

Als de aanvragen vrijgesteld is van het betalen van de handling fee, houdt dit niet in dat hij of zij automatisch vrijgesteld is van het betalen van de supplementaire bijdrage. Voor meer informatie hierover, verwijzen wij u door naar de website van de Dienst Vreemdelingenzaken (https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/EN/Pages/home.aspx).

 
3. Biometrie - Visa Informatie Systeem (VIS)

Alle aanvragers van een Schengenvisum van korte duur*, behalve kinderen jonger dan 12 jaar, zullen zich persoonlijk moeten aanbieden en de respectievelijke ambassade om hun vingerafdrukken en foto te laten nemen. Deze gegevens worden 5 jaar bijgehouden in het VIS. De procedure van het afnemen van de vingerafdrukken duurt slechts enkele minuten en identificeert u met zekerheid als houder van het visum. Ze beschermt u tegen vervalsing of misbruik van uw identiteit (bijvoorbeeld als uw paspoort wordt gestolen) en stelt u in staat sneller de grenzen te overschrijden Voor meer uitgebreide informatie verwijzen wij u graag door naar de website van de Europese Unie. (http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-vis...).

Voor visa lange duur (D visa) moeten de biometrische gegevens af genomen worden in deze ambassade voor alle personen vanaf de leeftijd van 6 jaar.

 
4. Hoe uw dossier opvolgen?

De Belgische ambassades en Consulaten-generaal moeten in bepaalde gevallen de visumaanvragen voor beslissing voorleggen aan de Dienst Vreemdelingenzaken van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Zij is de enige bevoegde instantie voor wat betreft de binnenkomst, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen van het Belgisch grondgebied.

Wanneer het dossier voorgelegd wordt aan de Dienst Vreemdelingenzaken, deelt de Ambassade of het Consulaat – Generaal u het referentienummer van uw dossier mee. Dit nummer laat u toe contact op te nemen met de Dienst Vreemdelingenzaken om de stand van zaken van uw dossier na te gaan op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.  

De Belgische Ambassade of Consulaat-generaal zal u in elk geval persoonlijk informeren over de beslissing die genomen werd over uw visumaanvraag.

 
5. Medische attest

Voor visumaanvragen met als doel het HUWELIJK, SAMENWOONST of GEZINSHERENIGING ART.10 – 10BIS, moet een attest worden voorgelegd* getekend door een arts die vaststelt dat de aanvrager (met vermelding van zijn voorna(a)men, achternaam, nationaliteit, datum en plaats van geboorte en adres) niet lijdt aan een van de hieronder vermelde ziekten die de volksgezondheid kunnen bedreigen:

Tot quarantaine aanleiding gevende ziekten vermeld in het internationaal gezondheidsreglement van de Wereldgezondheidsorganisatie, ondertekend in Genève op 23 mei 2005;

 • Tuberculose van de luchtwegen, in een actief stadium of met ontwikkelingstendensen;
 • Andere besmettelijke door infectie of parasieten veroorzaakte ziekten, mits voor deze ziekten in België beschermde bepalingen ten aanzien van de inwoners gelden.

* Toepassing van de Belgische wet van 25/04/2007 ter wijziging van de Belgische wet van 15/12/1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

In Cuba:

Dit attest moet worden gelegaliseerd door het Ministerio de Salud Pública (MINSAP) en door het Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX). Nadien dient het attest te worden vertaald en gelegaliseerd door hetzelfde MINREX.

In Haïti en de Dominicaanse Republiek, als u een medisch attest nodig hebt, nodigen we u uit een door de Ambassade erkende arts te raadplegen:

In Haïti

Dr. Fresnel Larosilière
Polyclinique Chante Brise
Auto Rte de Delmas #460 (En face de Eagle Super Market)

Tel: 
+1 509 3406 18 03
+1 509 2257 13 70
+1 509 2249 83 08

In de Dominicaanse Republiek

Dr. Ricardo Lamouth
Clínica Abreu
Av. Independencia No. 202, Edificio Profesional Santa Ana
Suite 601, Santo Domingo Rep. Dom
Tel: +1 809 682 00 73
Mail: lamouthmd@yahoo.com   

 
6. Contact

Indien u nog vragen zou hebben, kan u ons contacteren via e-mail: havana.visa@diplobel.fed.be.